Untitled Document Untitled Document
         

วิทยาเขตบางพระ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

   
 
เกี่ยวกับสำนักงาน
แนะนำหน่วยงาน
คณะกรรมการประจำวิทยาเขตบางพระ
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางพระ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คณะกรรมการประจำวิทยาเขตบางพระ
ข้อบังคับ
คำสั่ง
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางพระ
คำสั่ง
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ระเบียบ
ประกาศ
คำสั่ง
รายงานการประชุม
รายงานยอด
  Untitled Document
   แนะนำหน่วยงาน
 

สำนักงานวิทยาเขตบางพระ ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ปรัชญา

“การทำงานร่วมกันคือความสำเร็จ”

 

ปณิธาน

“สายสนับสนุนมืออาชีพ”

 

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มีหน้าที่บริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด
เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีประสิทธิภาพสูงสุด”

 

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางทำหน้าที่สนับสนุนและบริหารงานวิชาการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   
   
   

สำนักงานวิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.