Untitled Document Untitled Document
         

วิทยาเขตบางพระ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

   
 
เกี่ยวกับสำนักงาน
แนะนำหน่วยงาน
คณะกรรมการประจำวิทยาเขตบางพระ
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางพระ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คณะกรรมการประจำวิทยาเขตบางพระ
ข้อบังคับ
คำสั่ง
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางพระ
คำสั่ง
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ระเบียบ
ประกาศ
คำสั่ง
รายงานการประชุม
รายงานยอด
  Untitled Document
   บุคลากร
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ  สยมภาค

ตำแหน่ง  รองอธิการบดี

นายธำรงค์  เจียมทองอรุณ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตบางพระ

นางกิตติยา  จันทร์เกิด

ตำแหน่ง  นักวิชาการการเงินและบัญชี

รับผิดชอบงานด้านคลัง

นางสาวชนิดา  นามสุดโท

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิจัย

รับผิดชอบงานด้านคลัง

นางสาวอมรา  เกิดบัณฑิตย์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบงานด้านบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ

นายพงศธร  ถมยา

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับผิดชอบงานด้านวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวปาณิสรา  วงษ์ชมภู

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบงานด้านบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัจจิมา  สีตองอ่อน

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบงานด้านบริหารงานทั่วไป

 

 

   
   
   

สำนักงานวิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.